Regulamin Serwisu Cashtero

1. Postanowienia ogólne

1.1 Strona https://www.cashtero.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2 Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.cashtero.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług strony https://www.cashtero.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4 Jeśli Usługobiorca nie zgadza się z niniejszym Regulaminem, to nie możesz korzystać z serwisu Cashtero, ani Usług Usługodawcy.

1.5 Niniejsze Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Strony rozstrzygają wszelkie spory w drodze polubownej. Jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty polubownie, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

1.6 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, takie postanowienie zostanie zastosowane w możliwie jak największym stopniu i nie mają wpływu na ważność reszty postanowień niniejszego Regulaminu, które zachowane zostają w pełnej mocy.

2. Definicje

2.1FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://www.cashtero.pl/kontakt/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.2 USŁUGODAWCA –  Finceptiv OÜ (14563072), adres siedziby: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 13, 10118.

2.3 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, pełnoletni polski obywatel z pełną zdolnością do czynności prawnych.

2.4 USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu cashtero.pl.

2.5 NEWSLETTER – Usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

3.1 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług takich jak:

 -Przeglądanie platformy, która umożliwia Usługobiorcom przeglądanie ofert źródeł finansowania z sieci pożyczkodawców współpracujących z Usługodawcą.

– Korzystanie z Formularza Kontaktowego.

– Korzystanie z Newslettera.

3.3 Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.4 Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością Usługodawcy, ani nie są przez niego kontrolowane. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, warunki i zasady, polityki prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich.

3.5 Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego.

3.6 Usługobiorca udostępnia w dowolnym momencie informacje Usługodawcy, które ten uzna za niezbędne i do zweryfikowania zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

4.1 Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne. Jednakże Cashtero otrzymuje wynagrodzenie za działania reklamowe bezpośrednio od pożyczkodawców, z którymi ma nawiązaną współpracę w ramach kampanii afiliacyjnych.

4.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

– komputer lub telefon z dostępem do Internetu,

– dostęp do poczty elektronicznej,

– przeglądarka internetowa,

– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.3 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.4 Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.5 Usługodawca nie jest bankiem ani pożyczkodawcą oraz nie udziela pożyczek, ani nie podejmuje decyzji kredytowych w związku z pożyczkami. Usługodawca nie dostarcza żadnych produktów finansowych.

4.6 Usługi dotyczące przekazywania informacji o ofertach pożyczek są doświadczane na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę.

4.7 W żadnym momencie Usługodawca nie gwarantuje uzyskania pożyczki lub innego produktu finansowego przez Usługobiorcę.

4.8 W celu świadczenia usług Usługodawca gromadzi, wyodrębnia i analizuje dane osobowe Usługobiorcy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności.

4.9 Usługodawca nie gwarantuje, że cena, produkt, dostępność, stawki, opłaty lub jakiekolwiek inne warunki pożyczki znalezionej w serwisie Usługodawcy są najlepszymi na rynku.

4.10 Po złożeniu wniosku przez Usługobiorcę za pośrednictwem serwisu Usługodawcy następuje jego analiza dokonywana przez partnera pożyczkowego, który ma nawiązaną współpracę z Usługodawcą. Złożenie wniosku o produkt finansowy za pośrednictwem serwisu Usługodawcy nie jest gwarancją jego przyjęcia przez partnera pożyczkowego Usługodawcy. Wszystkie informacje w serwisie Usługodawcy mają wyłącznie charakter informacyjny.

4.11 Wszelkie zobowiązania finansowe Usługobiorcy, w kwoty pożyczki ustalane są bezpośrednio z podmiotem, który udzielił pożyczki. Usługodawca nie jest zaangażowany w proces ubiegania się o pożyczkę lub zatwierdzenia pożyczki po przekierowaniu do strony internetowej pożyczkodawcy.

4.12 Usilnie zalecane jest przeczytanie i zrozumienie wszystkich warunków oferty pożyczki oraz polityki prywatności zapewnianej przez pożyczkodawcę. W razie potrzeby Usługobiorca powinien zasięgnąć profesjonalnej porady przed zawarciem umowy o pożyczkę.

4.13 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że usługi nie zostały stworzone w celu spełnienia jego indywidualnych wymagań.

4.14 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że działanie Usług może czasami być zakłócone przez problemy techniczne lub inne.

4.15 Usługodawca dokłada starań, by Usługi były stale dostępne, bezpieczne i wygodne. Usługodawca ma prawo do ulepszania i poprawiania struktury technicznej, bezpieczeństwa, dostępności i funkcjonalności Usług w dowolnym momencie. Jednocześnie Usługobiorca rozumie i zgadza się na to, że Usługodawca nie jest zobowiązany do ulepszania, modyfikowania lub zastępowania jakiejkolwiek części Usług ani do dalszego opracowywania, lub wydawania nowszych wersji.

4.16 Usługobiorca korzysta z Usług na z własnego wyboru i na własne ryzyko. Usługobiorca może przestać korzystać z Usług w dowolnym momencie.

4.17 Usługodawca ma prawo w każdej chwili do modyfikowania lub przestania, tymczasowo lub na stałe, Usług (lub ich dowolnej części), lub zmiany ich funkcji.

4.18 Zaleca się, by przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Cashtero Usługobiorca zaktualizował oprogramowanie antywirusowe.

5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług

5.1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi:

– Wypowiedzeniu może ulec umowa dotycząca Usług o charakterze ciągłym i bezterminowym, takich jak np. Newsletter.

– Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin,

5.2 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę:

– Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

– W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

– Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie.

– Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. Własność intelektualna

7.1 Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.cashtero.pl/ są objęte ochroną prawną i autorską oraz są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.cashtero.pl/, bez zgody Usługodawcy.

7.2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.cashtero.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i powoduje skutki dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej.

7.3 Oprogramowanie, które można ściągnąć za pośrednictwem strony Usługodawcy, jest chronione prawem autorskim. Usługobiorca nie może wyłączać, omijać ani obchodzić zabezpieczeń, ani też innych środków technologicznych mających na celu ochronę oprogramowania lub innych treści dostępnych za pośrednictwem Usług.

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Usługobiorca korzystający z Usług wyraża zgodę na Politykę Prywatności Usługodawcy.

8.2 Usługodawca dba o prywatność i bezpieczeństwo Usługobiorców. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zbiera, gromadzi, przekazuje i wykorzystuje dane osobowe oraz dane zbiorcze w sposób określony w Polityce Prywatności.

8.3. W celu świadczenia Usług Usługodawca przekazuje dane pożyczkodawcom, z którymi ma nawiązaną współpracę. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do przekazywania swoich danych pożyczkodawcom.

8.4 Usługodawca może wysłać do pożyczkodawcy informacje dotyczące wniosku o pożyczkę, aby przyspieszyć proces złożenia wniosku o udzielenie pożyczki przez pożyczkodawcę. Po tym jak Usługobiorca poda na stronie internetowej Usługodawcy dane i kliknie jeden z przycisków, to może zostać przekierowany bezpośrednio na stronę konkretnego pożyczkodawcy.

8.5 Usługobiorca wyraża zgodę na możliwość przekierowania na strony trzecie i podanie im danych, które zostały wpisane przez Usługobiorcę na stronie Usługodawcy.

8.6 Po przekierowaniu na strony trzecie Usługobiorca podejmuje decyzję na temat tego, czy chce skorzystać z oferty świadczonej na stronie trzeciej.

8.7. Usługobiorca oświadcza, że zgadza się, na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialność za wybór i korzystanie z produktów i usług dowolnego pożyczkodawcy, oraz że sprawdził i zrozumiał zobowiązania i warunki związane z produktami i usługami pożyczkodawcy, z którego oferty zdecyduje się skorzystać.

8.8 Zebrane dane są wystarczające, odpowiednie i nienadmierne w stosunku do zakresu i celów i świadczenia Usług. Niezależnie od powyższego przetwarzanie danych może zostać w dowolnym momencie odwołane przez osoby, których dotyczy korzystanie z przysługujących im praw.

8.9 Usługobiorca może skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych poprzez skontaktowanie się z Usługodawcą na adres e-mail: [email protected].

9. Ograniczenia odpowiedzialności

9.1 Usługobiorca ma świadomość, że Usługi nie stanowią żadnej formy inwestycji ani też nie są poradami prawnymi, ani poradami profesjonalnymi.

9.2 W żadnym przypadku Usługodawca, ani osoby i podmioty z nią powiązane nie będą odpowiedzialni przed Usługobiorcą, ani jakiejkolwiek stroną trzecią za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, w tym za jakiekolwiek utracone zyski lub utracone dane w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług, lub jakiejkolwiek treści serwisu Cashtehro.

9.3 Usługobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko i wszelkie szkody związane z korzystaniem z Usług. Wszelkie treści pobrane lub w inny sposób uzyskane w wyniku korzystania z usług są pobierane na własne ryzyko oraz własną odpowiedzialność Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do serwisu, lub Usług oraz korzystania z nich.

9.4 Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji oraz pomyłek lub innych nieścisłości w informacjach, treści lub materiałach udostępnianych w serwisie Cashtero. Obowiązkiem Usługobiorcy jest potwierdzenie prawdziwości informacji wyświetlanych w serwisie Cashtero, z tymi dostarczanymi bezpośrednio przez samego pożyczkodawcę.

9.5 Treść oraz Usługi dostarczane są tylko w celach informacyjnych. Wszystkie podejmowane przez Usługobiorcę decyzje finansowe są podejmowane na jego własną odpowiedzialność. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji Usługobiorca powinien skontaktować się z doradcą finansowym, który rozumie i zna jego indywidualną sytuację finansową. Nic w serwisie Cashtero nie powinno być interpretowane jako rekomendacja finansowa.

9.6 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej ze stronami internetowymi pożyczkodawcami lub innych stron trzecich, materiałami informacyjnymi, produktami lub usługami, w tym między innymi ofertami pożyczek.

9.7 Usługodawca nie jest stroną żadnej transakcji między Usługobiorcą a pożyczkodawcą lub inną stroną trzecią.

9.8 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za relacje oraz interakcje między Usługobiorcą a pożyczkodawcą albo inną stroną trzecią.

9.9 Usługodawca nie gwarantuje, że jakikolwiek pożyczkodawca zatwierdzi wniosek Usługobiorcy, przedstawi ofertę kredytową lub pożyczkową, albo w inny sposób dostarczy swe produkty lub usługi. Jeśli pożyczkodawca oferuje Usługobiorcy produkt lub usługi lub zatwierdzi wniosek, Usługodawca nie gwarantuje, że podane warunki lub oferta, są najlepszymi warunkami dostępnymi na rynku lub ze strony tego pożyczkodawcy.

Uzyskaj pierwszą pożyczkę bez odsetek i zwróć ją w ciągu 61 dni!
Aplikuj o pożyczkę teraz!

Twoja pożyczka osobista

6 powodów, by ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę w Cashtero
Elastyczność
Bezpieczeństwo
Przejrzystość
Zaufanie
Najniższe oprocentowanie!
Bez prowizji!
Aplikuj tutaj

Uzyskaj pierwszą pożyczkę bez odsetek i zwróć ją w ciągu 31 dni!


Maciej - Cashtero

Potrzebowałem szybkich pieniędzy na wyjazd z dziewczyną w góry. Tu zdobyłem je w parę godzin. I to żadnych odsetek. Polecam!!

Maciej

Jesli potrzeba szybko kasy to Casthero jest ciekawa opcja. Mozna tecz czas zaoszczedzic

Ania
Kobieta apikujaca o pozyczke

W końcu znalazłam tu firmę co zaakceptowała mój wniosek o pożyczkę. Wszystko załatwiłam przez telefon

Kasia
Klient zaciagajacy pozyczke

Naprawde mialam pilny wydatek, do 10tego brakowalo jeszcze tygodnia. Z Cashtero dostalam kase na konto w 2 godziny.

Patrycja
Mężczyzna składający wniosek o pozyczkę

Pisałem o 1000 zł bez kosztow. Bylem nawet lekko zdziwiony, że wszystlo się udało i to bez papierkow. To działa!

Grzegorz